Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

 

ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne

tel. 86 2172118,  fax 86 2172037,  e-mail: spjedwabne@wp.pl

 

Strona główna Projekt Historia szkoły Rekrutacja Rada Pedagogiczna Pedagog szkolny Logopeda szkolny Rada Rodziców Biblioteka Dokumenty szkoły DO POBRANIA.... Przedsięwzięcia Osiagnięcia Samorząd Sport Ważne wydarzenia Z życia szkoły Programy w szkole Punkt Przedszkolny Stowarzyszenie Kronika Klub czytających rodziców

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na palenie w piecu co w budynku Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem


Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne


Przedmiot zamówienia: 
W zakres oferty wchodzi:
1. Palenie w piecu co

2. Odśnieżanie, sprzątanie i posypywanie piaskiem terenu przyległego do wejścia do kotłowni  oraz wokół szkoły.
Termin związania ofertą:  okres od 15.10.2017r. do 15.04.2018r.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - 
Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia - 
Załącznik nr 2
3. Parafowany projekt umowy - 
Załącznik nr 3 
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Propozycja musi obejmować całość zamówienia
2. Oferta winna być napisana czytelnie
3. Na kopercie należy umieścić dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na palenie w piecu co w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem”
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena - 100%
Miejsce i termin złożenia propozycji:
1. Propozycje należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Jedwabnem od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r., do godz. 10.00
2. Propozycje dostarczone po wskazanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwarcia
Informacje dotyczące postępowania: 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu składania ofert
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.
Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Dmoch tel. 86 2172118


Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym
http://www.spjedwabne.internetdsl.pl/

oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem  


Wszystkie wymagane Załączniki są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej stronie internetowej.


Dyrektor Szkoły: Barbara Dmoch

 

Załączniki: 
1.
 Formularz ofertowy
2. 
Oświadczenie
3. 
Projekt umowy 


 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w bieżącym roku realizuje szóstą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w tym roku wydruk broszury „Bezpieczna woda”. Broszura w wersji elektronicznej jest dostępna dla wszystkich chętnych do pobrania poniżej na stronie internetowej. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.


 

 

 

 

 


Biblioteka szkolna i sala korekcyjna

.

Świetlica

.

 

Plac zabaw

.

 

Kącik dla ucznia i rodzica

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nauczyciela:

 

„Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim"

 

Przydatne linki: