Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

 

ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne, tel 086 2172118

29-06-15

Strona główna Historia szkoły Rekrutacja Rada Pedagogiczna Pedagog szkolny Logopeda szkolny Dokumenty szkoły DO POBRANIA.... Przedsięwzięcia Osiagnięcia Sprawdziany Samorząd Sport Ważne wydarzenia Z życia szkoły Programy w szkole Punkt Przedszkolny Stowarzyszenie Kronika Klub czytających rodziców

Zapytanie ofertowe: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem


Jedwabne, dn. 26.06.2015 r.


Łączna wartość realizacji niniejszego zamówienia została wyceniona na kwotę poniżej równowartości 30 tyś. euro Zamówienie nie podlega zatem przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem


Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne


Przedmiot zamówienia:
W zakres kosztorysowanych robót wchodzi:
1. Przemurowanie części nadziemnej komina z cegły czerwonej pełnej – 3,99 m3
2. Uzupełnienie ubytków w tynku – 7,55 m2
Zakres zlecanych robót określa szczegółowo przedmiar robót.


Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy -
Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia -
Załącznik nr 2
3. Parafowany projekt umowy -
Załącznik nr 3
4. Kosztorys ofertowy -
Załącznik nr 4


Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Propozycja musi obejmować całość zamówienia
2. Proponowana cena musi zawierać podatek VAT oraz koszty transportu
3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana podpisem osoby uprawnionej
4. Na kopercie należy umieścić dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem”
5. Ewentualne poprawki powinny być czytelnie naniesione oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej
6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena - 100%


Miejsce i termin złożenia propozycji:
1. Propozycje należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem do dnia 7 lipca 2015 r., do godz. 12:00
2. Propozycje dostarczone po wskazanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwarcia


Informacje dotyczące postępowania:
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie propozycji przed upływem terminu składania ofert
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie
Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Dmoch tel. 86 2172118


Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym: http://www.jedwabne.pl/
http://www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/
http://www.spjedwabne.internetdsl.pl/


Wszystkie wymagane Załączniki są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na podanych stronach internetowych.


Dyrektor Szkoły : Barbara Dmoch
 

Załączniki:
1.
Formularz ofertowy
2.
Oświadczenie
3.
Projekt umowy
4.
Przedmiar robót

 

 

 

Biblioteka szkolna i sala korekcyjna

.

Świetlica

.

 

Plac zabaw

.

 

Kącik dla ucznia i rodzica

INFORMACJA O WYPRAWCE na rok szkolny 2014/2015

Sześciolatek w szkole:

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nauczyciela:

 

„Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim"

 

Przydatne linki: