Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

 

ul. Wojska Polskiego 17, 18-420 Jedwabne, tel 086 2172118

19-08-15

Strona główna Historia szkoły Rekrutacja Rada Pedagogiczna Pedagog szkolny Logopeda szkolny Dokumenty szkoły DO POBRANIA.... Przedsięwzięcia Osiagnięcia Sprawdziany Samorząd Sport Ważne wydarzenia Z życia szkoły Programy w szkole Punkt Przedszkolny Stowarzyszenie Kronika Klub czytających rodziców

Zapytanie ofertowe: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na palenie w piecu co w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem


Jedwabne, dn. 19.08.2015 r.
 

Łączna wartość realizacji niniejszego zamówienia została wyceniona na kwotę poniżej równowartości 30 tyś. euro Zamówienie nie podlega zatem przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na palenie w piecu co w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 17,
18-420 Jedwabne


Przedmiot zamówienia:
W zakres oferty wchodzi:
1. Palenie w piecu co
2. Odśnieżanie, sprzątanie i posypywanie piaskiem terenu przyległego do wejścia do kotłowni oraz wokół szkoły.
Termin związania ofertą: okres od 15.10.2015 r. do 15.04.2016r.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia - Załącznik nr 2
3. Parafowany projekt umowy - Załącznik nr 3


Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Propozycja musi obejmować całość zamówienia
2. Oferta winna być napisana czytelnie
3. Na kopercie należy umieścić dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na palenie w piecu co w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem”
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena - 100%


Miejsce i termin złożenia propozycji:
1. Propozycje należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 3 września 2015 r., do godz. 15.30
2. Propozycje dostarczone po wskazanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwarcia
Informacje dotyczące postępowania:
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu składania ofert
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie
Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Dmoch tel. 86 2172118

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym http://www.spjedwabne.internetdsl.pl/ oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem i w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem

Wszystkie wymagane Załączniki są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej stronie internetowej.


Dyrektor Szkoły : Barbara Dmoch
 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2.
Oświadczenie
3.
Projekt umowy


 

 

Biblioteka szkolna i sala korekcyjna

.

Świetlica

.

 

Plac zabaw

.

 

Kącik dla ucznia i rodzica

INFORMACJA O WYPRAWCE na rok szkolny 2014/2015

Sześciolatek w szkole:

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nauczyciela:

 

„Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim"

 

Przydatne linki: